...

Καριέρα στη Spyrou Skopelos Experience

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος του ξενοδοχειακού μας ομίλου, υποβάλετε το ενημερωμένο βιογραφικό σας με μια πρόσφατη φωτογραφία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers[at]skopeloshotels.eu . Θα εξετάσουμε την αίτησή σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που οι δεξιότητες και η επαγγελματική σας εμπειρία σχετίζονται με τις διαρκείς νέες θέσεις εργασίας. Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Η Spyrou Skopelos Experience εγγυάται την πλήρη εμπιστευτικότητα των στοιχείων της αίτησης και του βιογραφικού σας.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.