...

Κοινωνικός Τουρισμός

 

Υπερπροσφορά Προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ, ΟΓΑ & ΕΟΤ Η «Spyrou Hotels» προσφέρει ανέμελες διακοπές για τους κατόχους των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού (του ΟΑΕΔ, ΟΓΑ, EOT) για τα ξενοδοχεία της «Rigas Hotel», «Skopelos Holidays Hotel & Spa»και «Elios Holidays Hotel», ειδικές εκπτώσεις αλλά και Δωρεάν Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια για την Σκόπελο.

Διαβάστε περισσότερα

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.